تسلیت-۲

عرض تسلیت خدمت ریاست محترم اتحادیه جناب آقای دهخدا

جناب آقای دهخدا ریاست محترم اتحادیه فتوکپی و پلات تهران درگذشت پدرهمسرگرامیتان را تسلیت عرض مینمائیم.

/ مدارک و فرمها